Whistleblowing – INFORMACE

JAPO – transport s.r.o., IČ: 26298295, se sídlem Vintrovna 395/25, 664 41 Popůvky, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 42419, jako povinný subjekt dle zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů u (dále jen „ZOO“) uveřejňuje v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) ZOO následující informace.

 1. Informace o způsobech oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

 • Oznamovatel může oznámení podat v zásadě libovolným způsobem. Lze podat:
  • ústně v hlavní budově sídla na adrese Vintrovna 395/25, 664 41 Popůvky, kancelář „oddělení vymáhání pohledávek“ (o podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam),
  • písemně na adresu JAPO – transport s.r.o., IČ: 26298295, se sídlem Vintrovna 395/25, 664 41 Popůvky (obálka musí být označena slovy „WHISTLEBLOWING – pouze k rukám příslušné osoby“),
  • telefonicky na telefonním čísle +420 724 366 635 (telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván),
  • elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing@japotransport.cz.
 • O přijatých oznámeních se vede elektronická evidence, do které má přístup pouze příslušná osoba. V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit.
 • Oznamovatel bude vyrozuměn:
  • přijetí oznámení ve lhůtě do 7 dnů od jeho podání,
  • výsledku prošetření oznámení a o plánovaných či přijatých opatřeních do 3 měsíců od      vyrozumění o přijetí oznámení nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl. 

Dojde-li příslušná osoba k závěru, že se nejedná o oznámení ve smyslu směrnice, vyrozumí o tom ve stejné lhůtě oznamovatele.

Ministerstvo (Externí oznamovací systém)systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti, který bude přijímat a posuzovat oznámení, poskytovat metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů a plnit další úkoly stanovené směrnicí.

V případě, že vnitřní oznamovací systém nebyl u dotčené organizace zřízen (soukromoprávní zaměstnavatelé tuto povinnost mají v případě, že zaměstnávají 50 a více zaměstnanců) nebo není funkční (např. se oznamovatel domnívá, že jeho oznámení nebude prošetřeno, nebude ochráněna jeho identita, hrozila by mu odvetná opatření atd.), může oznamovatel podat oznámení přímo prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti.

Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat ústně (osobně, telefonicky) nebo písemně a na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. 

 1. Informaci o příslušné osobě

Příslušnou osobou k výkonu činnost dle ZOO je Mgr. Oldřich Salát přičemž kontaktní údaje, tj. telefonní čís