VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JAPO – TRANSPORT S.R.O.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní společnost JAPO – transport s.r.o. vydává tímto postupem podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „Podmínky“):

2. SMLUVNÍ STRANY

2.1 JAPO – transport s.r.o. je obchodní společnost se sídlem Popůvky, Vintrovna 395/25, okres Brno- venkov, PSČ 664 41, IČ: 262 98 295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 42419. dále jako „Dopravce“
2.2 Odesílatelem je fyzická nebo právnická osoba, které JAPO – transport s.r.o. poskytuje Služby na základě Objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. dále jako“Odesílatel“

3. ROZSAH PLATNOSTI

3.1 Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi Dopravcem a Odesílatelem. Veškeré obchodní vztahy se obecně řídí právním řádem České republiky, občanským zákoníkem a Úmluvou CMR, ADR a AETR. Podmínky jsou základní úpravou smluvních vztahů mezi Dopravcem a Odesílatelem, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem, mají před těmito normami přednost.
3.2 Podmínky definují obchodní vztah mezi Dopravcem a Odesílatelem. V souladu s nimi Dopravce poskytuje resp. poskytne Odesílateli Služby za podmínek definovaných těmito Podmínkami.

4. VÝKLAD POJMŮ

4.1 Objednávka je závazný a neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy odeslaný Odesílatelem na vzorovém tiskopise (příloha č. 1 těchto Podmínek), která je jejich nedílnou součástí), Dopravci on-line prostřednictvím webového formuláře, elektronicky emailem, písemně poštou či faxem nebo předaný Dopravci osobně (dále viz. čl. 5). Odesláním Objednávky Odesílatel schvaluje, že se seznámil a souhlasí se zněním Podmínek a že těmito Podmínkami se řídí smluvní vztahy mezi Dopravcem a Odesílatelem.
4.2 Smlouva je smlouva o přepravě mezi Odesílatelem a Dopravcem, kterou se Dopravce zavazuje Odesílateli, že přepraví věc (zásilku) z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a Odesílatel se zavazuje zaplatit mu úplatu (přepravné). Smlouva je uzavřena:
a) okamžikem doručení akceptace Objednávky Dopravcem Odesílateli

b) naložením zásilky v případě, kdy Odesílatel zašle Dopravci objednávku na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek, kterou Dopravce předběžně potvrdí pod podmínkou, že smluvní vztah mezi Dopravcem a Odesílatelem se bude řídit těmito Podmínkami. Takové potvrzení objednávky Dopravcem na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek je novým návrhem k uzavření smlouvy v souladu s těmito Podmínkami.

c) akceptací nového návrhu k uzavření smlouvy v případě, kdy Odesílatel zašle Dopravci objednávku na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek, kterou Dopravce předběžně potvrdí pod podmínkou, že smluvní vztah mezi Dopravcem a Odesílatelem se bude řídit těmito Podmínkami. Takové potvrzení objednávky Dopravcem na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek je novým návrhem k uzavření smlouvy v souladu s těmito Podmínkami.

Součástí Smlouvy může být i ujednání, podle kterého Dopravce zajistí pro odesílatele komplexní celní odbavení popř. uskladnění zásilky. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky.

4.3 Službou se rozumí zajištění přepravy zásilky z místa odeslání do místa určení na základě Smlouvy dle těchto podmínek. Součástí služby může na základě Smlouvy být i zajištění celního dobavení zboží popř. uskladnění zásilky Dopravcem.

5. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY

5.1 Objednávku může Odesílatel učinit jedním z těchto způsobů:
a) prostřednictvím internetových stránek: http://www.japotransport.cz/, http://www.japotransport.com
b) elektronickou poštou na emailovou adresu japo@japotransport.cz nebo na emailovou adresu zaměstnanců Dopravce (zaměstanec@japotransport.cz)
c) písemně zasláním Objednávky na adresu sídla Dopravce
d) písemně zasláním Objednávky faxem Dopravci
e) osobním předáním v sídle Dopravce
5.2 Podmínkou pro naplnění platnosti Objednávky Odesílatele je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v